|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
 تاریخچه سازمان فاوای شهرداری حداقل  

تاريخچه:

در راستاي اجراي ماده (84) قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75،  اساسنامه پيشنهادي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري زنجان بنا به مصوبه شماره 3428/3/ش مورخ 16/3/89 شوراي اسلامي شهر زنجان و به استناد نامه هاي استانداري به شماره 437/42/47 مورخ 27/3/89 و 644/42/47 مورخ 4/5/89 ، مورد تاييد و موافقت وزارت كشور قرار گرفت و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري زنجان در آبان ماه سال 1390 رسماً شروع به كار كرد.