|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
 واحد اداری و مالی حداقل  

برخي فعاليتهاي واحد اداري و مالي

—        انجام كليه فعاليت هاي اداري و مالي و خدمات عمومي برابر اساسنامه

—        بررسي اسناد مالي و امضاء چك هاي صادره به عنوان ذيحساب  دوم  سازمان

—        شركت در كميسيون هاي معاملات

—        برنامه ريزي جهت بالا بردن كيفيت كارايي و درآمد سازمان

—        تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان

—        بررسي و تنظيم قراردادهاي منعقده

—        ارائه عملكردها و آمارهاي مالي