|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
 واحد پشتیبانی اتوماسیون اداری و مالی  

برخي فعاليت هاي واحد پشتيباني اتوماسيون اداري ومالي

—        آپديت نرم افزار هاي اتوماسيون مالي و اداري

—        backup گيري از سرورهاي اتوماسيون مالي و اداري به صورت دوره اي

—        بررسي عملكرد اتوماسيون مالي و اداري

—        تعيين مجوزهاي مختلف دسترسي به اتوماسيون مالي و اداري

—        حل مشكلات و راهنمايي كاربران  اتوماسيون مالي و اداري

—        بررسي و نياز سنجي درخواست هاي واصله مبني بر بررسي سيستم هاي مالي و اداري

—        بررسي و اعمال تغييرات اصلي توسط مراجع ذيصلاح