|  ورود   |   پنجشنبه 23 آذر 1396   |  
آمار عملکرد ماهانه

انعقاد قرارداد پرداخت الكترونيكي با بانك ملي (سداد)

بازديد فني از سازمانهاي تابعه بصورت تيمي و به منظور ارتفاي سيستمهاي كامپيوتري مورد استفاده در سازمانها

رايزني با سازمان تاكسي راني در جهت راه اندازي سيستم GPS و تاكسي متر

برگزاري جلسات مشترك با ادارات دولتي با همكاري استانداري جهت الكترونيكي كردن فرايندهاي مشترك بين سازمانها

 پيگيري جلسات با اداره ثبت اسناد و استانداري در رابطه با نقشه هاي كاداستر شهري